Melting lead under the moon, for the spring blooming soon.

The seventh ritual "Melting lead under the moon, for the spring blooming soon." was performed by Haveit on March 17th, 2016 when Mercury and Chiron conjoined at the south node in Pisces.

Here, beneath the branches of this tree
We are melting the forgotten age of all stars
In this fire we bring light to the sky
So all is named by your name
Here, we are naming the wind
And all leaves
So let the Sun and Moon witness your days to come

Këtu nën degët e këtij druni
shkrijmë moshën e yjeve të humbuna
Në këtë zjarr ndezim qiellin
dhe gjithcka emënohet simbas teje
Këtu s’bashku emnojmë erën dhe gjethet
Dielli e Hana le të jenë dëshmitare për ditët tua

Melting lead under the moon, for the spring blooming soon.
[ click image to view slideshow ]